«LOKAL RETTSHJELP TØYEN»

I september 2017 startet forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet) Aina Landsverk Hagen og Ingar Brattbakk, sammen med Elise Koppang Frøjd, prosjektet

«Lokal rettshjelp Tøyen». Prosjektet er støttet av Områdeløft Tøyen og Extrastiftelsen gjennom Redd Barna. Rettshjelpstilbudet skal være gratis og åpent for alle som ønsker det. Målet er å styrke beboere i nærmiljøet sin tilgang til informasjon om velferdsgoder og rettigheter, samt plikter.

Prosjektet er et samarbeid mellom de studentdrevne rettshjelptiltakene JURK og Jussbuss, bydelens Senter for Flyktningekompetanse og integrering (SeFI) og deres «LINK-kontor» og forskergruppen. Fra februar i år var rettshjelpstilbudet på plass i Aktivitetshuset K1.

Alan Bendu, ansvarlig for Link-kontoret, er glad for at «Lokal rettshjelp Tøyen» nå er i gang;

«Vi vet at mange innbyggere i Bydel Gamle Oslo sliter med juridiske problemstillinger som de trenger å få løst, men de vet ikke hvor de skal henvende seg og har heller ikke økonomi til å kjøpe advokattjenester».

På Aktivitetshuset K1 vil JURK tilby juridisk hjelp sammen med Jussbuss hver uke. Begge hjelpetilbudene har lang erfaring med oppsøkende virksomhet, og med å snakke om juss med svært ulike mennesker. Frøydis Patursson, daglig leder i JURK, viser til at all forskning på rettshjelp sier at det er helt nødvendig at man kommer til innbyggernes egne arenaer for å etablere kontakt;

«Link-kontoret har allerede bygget opp en tillit blant befolkningen på Tøyen og har blitt et sted mange oppsøker for hjelp. Det er et utrolig viktig utgangspunkt for å bygge videre på systemet og tilby flere tjenester - som rettshjelp».

Gjennom det nye samarbeidet på K1 håper man å nå ut til personer som normalt ikke når fram til rettshjelpstjenester på egenhånd.

«Med Lokal rettshjelp Tøyen håper jeg at vi når ut til nye klientgrupper som ellers ikke ville fått rettshjelp, at flere får vite om tilbudene til JURK og Jussbuss, og at vi kan bidra til å løse rettslige spørsmål før de vokser seg så store at de blir vanskelige å håndtere»,

sier daglig leder i Jussbuss Tonje Lilaas Larsen.

Alan Bendu understreker viktigheten av likeverdige tjenester for befolkningen som var utgangspunkter for opprettelsen av «Link-kontoret» i sin tid.

Nå forsterker man altså dette lavterskeltilbudet med juridisk bistand.

Hussjef for Aktivitetshuset K1, Inga Tollerud, ønsker det nye rettshjelpstilbudet hjertelig velkommen;

«Aktivitetshuset K1 skal gi et bredt tilbud til befolkningen i bydelen vår. Vi er opptatt av å bygge ned skiller mellom kommunal virksomhet, organisasjonslivet og frivilligheten samt teste ut nye former for samarbeid. Lokal rettshjelp Tøyen er et spennende og tiltrengt prosjekt som gjør akkurat dette».

  • Drop-in hver tirsdag på Aktivitetshuset K1 (1. etasje) fra kl. 12-15

  • Du kan få juridisk hjelp og veiledning med din sak

  • Tilbudet er gratis!

SISTE NYTT
ANDRE NYHETER