PRISER OG BETINGELSER

Hovedmålet til Aktivitetshuset er at det skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Tøyen, der barn og unge har prioritet. Aktivitetshuset skal tilby aktiviteter som fremmer folkehelse og som virker forebyggende. Huset skal bidra til at Tøyen blir et mer inkluderende nabolag med et godt samhold og engasjement blant befolkningen.​​​ 

 

Områdeløftet er en flerårig statlig og kommunal satsning som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. Aktivitetshuset K1 utgjør viktig del av «Områdeløft Tøyen» og skal først og fremst være en møteplass for Bydel Gamle Oslo sin befolkning.​​​

Som utgangspunkt ønsker vi at alle aktører som låner, leier og bruker lokaler hos oss skal bidra til de overordnede målene for Områdeløftet og Aktivitetshuset K1 gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Dette danner grunnlaget for våre ulike kategorier med låne-/leietakere: ​

KATEGORI 1: GRATIS LÅN AV LOKALER

Ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger, prosjekter og nabolagsinitiativer som ønsker å arrangere aktiviteter og tilbud til beboere i nabolaget får låne lokaler gratis. 

Forutsetning for gratis lån:

 • Aktiviteten/tilbudet skal komme lokalsamfunnet til gode, eller løser en sosial utfordring i nabolaget.

 • Tilbudene/aktivitetene må være åpne, lokalt forankret, inkluderende, lavterskel og kostnadsfritt for deltakerne.

 • Aktiviteter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.​​​

KATEGORI 2: LAV LEIE
 

Lokale organisasjoner, lag, foreninger, sameier, borettslag og kommunale tjenester i Bydel Gamle Oslo (som ikke har kontorer på huset) betaler lav leie. Gratis lukkede arrangementer med lokal forankring tilhører også kategori 2.


Forutsetning for lav leie:

 • Tilbudene/aktivitetene bør være inkluderende, lavterskel og prioritert innsats for lokalbefolkningen.

 • Aktiviteter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

KATEGORI 3: MARKEDSLEIE

Følgende aktører betaler markedstilpasset leie som er justert i henhold til tilsvarende lokaler som leies ut i Oslo sentrum:

 • Kommunale og statlige virksomheter

 • Private og kommersielle aktører (dvs. aktører som tar kursavgift/deltakeravgift for aktiviteten de tilbyr)

 • Organisasjoner, lag og foreninger som ikke har lokal forankring i nedslagsfeltet for Områdeløft Tøyen

 Bydel Gamle Oslo v/ Aktivitetshuset K1 leier ut lokaler til aktiviteter, møter, foredrag, forestillinger, kurs og annen opplæring, treningsaktiviteter osv.
Vi ønsker velkommen til alle aktiviteter, møter og arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av nærmiljøet.

 


Lokaler leies ikke ut til private og religiøse arrangementer eller fester. 

Alkohol og rusmidler er ikke tillatt i våre lokaler.

Bydelen forbeholder seg retten til å avvise leieforespørsler som enten legger opp til å bryte med leiebetingelsene under, bryter kapasitetsbegrensningen i lokalene, bryter med eller har et innhold som oppfordrer til brudd på norsk lov, eller kommer fra arrangører som ikke har gjort opp for tidligere leieforhold.

En forespørsel om leie er ikke gyldig før den er bekreftet med kontrakt, der alle forhold er avklart.
​​

LEIEBETINGELSER

1.ANSVAR OG SIKKERHET

 • Alle leietakere skal ha en ansvarlig kontaktperson som vil ha kontaktansvar før, under og etter bookingen. 

 

 • Som leietaker MÅ du lese deg opp på brannrutiner og plassering av slukkeutstyr og førstehjelpsutstyr, samtidig er du ansvarlig med å hjelpe til å forebygge tilgrising og hærverk. PS. Nødutganger skal kun benyttes når brannalarmen utløses. Dette er du pliktig i å dele med dine deltakere.

 

 • Nøkkelbrikken du får av Aktivitetshuset K1 er personlig, du er selv ansvarlig for din brikke. Dersom du mister eller det skjer en hendelse er du pliktig å si ifra, slik at vi får stengt av brikken og eventuelt bestilt en ny.

 

 • Aktivitetshuset K1 kan kreve at du følger vår kommunikasjonsplan (se vedlegg), dersom vi mener aktiviteten din har behov for dette.

 

 • Som leietaker av rom eller lokale på Aktivitetshuset K1 er du automatisk pliktig i å svare på evalueringsskjema i etterkant av arrangementet ditt, samt svare på brukerundersøkelser huset sender ut i løpet av semesteret. Aktivitetshuset er under utvikling, og er avhengig av at menneskene som bruker huset gir tilbakemelding.

 

 • Alle kveldsarrangementer/aktiviteter skal være ferdig til kl 21.30.

 

 • Hvis rommet står ubrukt opptil tre ganger uten at Aktivitetshuset K1 har fått beskjed, vil vi anse dette som et kontraktsbrudd. Vi vil derfor revurdere kontrakten, og innkalle til et møte med leietaker. Du vil i tillegg bli fakturert minimum 500 kr i gebyr. 

 

 • Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle skader som skjer på inventar eller utstyr i leieperioden. Erstatning for skader vil bli fakturert til leietaker. Leietaker plikter å rapportere eventuelle skader på inventar og annet hvis dette skjer.

 

 • Ved større lukkede arrangement/aktiviteter på kveldstid kreves det egen tilsynsvakt for å ivareta sikkerheten. Dette avtales nærmere ved leieforespørsel.

 

 • Aktivitetshuset K1 er et dynamisk flerbrukshus og alle leietakere må ta hensyn og vise respekt for andres aktiviteter/arrangementer på huset. Hvis «Parken» (storsalen) bookes, er man forpliktet til å komme innom og få en omvisning for bruk av Parken (teknisk utstyr, innlås/utlås osv)- Dette gjelder spesielt for arrangementer i helgene.

 

 • Aktivitetshuset K1 kan avlyse eller avbryte arrangementer/aktiviteter ved alvorlig mislighold av leiebetingelsene. Leietaker vil likevel bli fakturert for full leie av lokalene.

 

 • Ved avlysning senere enn 14 dager før arrangementsdato blir leietaker fakturert 50 %, og senere enn 48 timer før arrangement starter blir leietaker fakturert 100 %. Avlysning skal skje skriftlig per e-post til post@aktivitetshusetk1.no

 

 • Aktivitetshuset K1 har ikke erstatningsansvar ved tap av klær, smykker eller annet utstyr som blir etterlatt.

2.UTSTYR PÅ HUSET

 • Det er ikke lov å sette møbler og eventuelle andre ting i fellesarealene, da dette er brudd på brannsikkerhet.

 • Det er ikke lov å flytte møbler ut eller inn av rom uten tillatelse fra K1-stab.

 

 • Ingenting skal settes på lageret uten tillatelse fra K1-stab.

 

 • Treningsutstyr kan ikke lånes eller hentes uten avtale med K1 og/eller Frisklivssentralen.

                        

 

3.RENGJØRING OG AVFALL

 • Leietaker har ansvar for generell opprydning etter bruk, tørke over bord/overflater med klut og feie gulv hvis nødvendig. Ventesone, kjøkken og fellesarealer skal se fint ut før du går. Rommet skal være ferdig ryddet til timen er over. VIKTIG å opprettholde tidspunktene, da timeplanen er tett. 

 • Rommet skal se ut som møbleringsplanen som henger på veggen før du går. 

 • Hvis det spises mat på rommet, eller det er mye søppel så skal dette fjernes. Ved arrangementer/aktiviteter i helger skal søppel tas med og tømmes i søppeldunkene på baksiden av bygget. 

 • Servering av mat og drikke skal bare skje etter særskilt avtale med Aktivitetshuset K1.  

 • Rengjøringsprodukter og søppelposer finnes på kjøkkenet og/eller i bøttekott i hver etasje. 

 • Sjekk at vinduer er lukket og elektriske apparater er skrudd av før du forlater rommet. Lyset slukkes automatisk. 

 • Ekstraarbeid som følge av dårlig eller mangelfull opprydning vil bli fakturert leietaker. Minimumsgebyr på 400kr.