HÅP KOMPETANSE

Håp kompetanse ønsker å bedre hverdagen for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre  finner utfordrende enten på skolen eller i hjemmet. Barn opplever ofte en konflikt mellom ulike kulturer, noe som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer.Fremtiden begynner med barn og hvert barns fremtid begynner med et trygt hjem og en god oppvekst. Likevel er det mange barn som mangler grunnleggende trygghet derfor ønsker Håp kompetanse å kurse innvandrer foreldre i relasjons bygging for å støtte , styrke og gi disse foreldrene nye verktøy slik at de skal mestre hverdagen. Målgruppen er barn, unge og voksne.

Forretningsidé: 

Faisa vil utvikle Håp Kompetanse som en brobygger mellom offentlige instanser som for eksempel skole, barnehage, bydel, NAV og hjem. Dette vil hun i første omgang gjøre gjennom å utvikle kurs og gjennomføre kompetansehevende aktiviteter både inn mot offentlig sektor og rettet mot foreldre. Faisa har vokst opp på Tøyen, og studerer til å bli sosionom. Hun har derfor både egne erfaringer og faglig bakgrunn for å starte opp Håp Kompetanse.

Sosialt mål: 

Faisa vil skape en bedre hverdag for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre, først og fremst somaliske foreldre, finner utfordrende. Barn opplever ofte en konflikt mellom ulike kulturer, noe som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer. Hun vil jobbe med relasjonsbygging mellom barn og deres foreldre, samt mellom skole og hjem. Faisa mener at foreldre og skole må ha et godt samarbeid for at barna skal lykkes i sin skolehverdag, og i mange tilfeller er det misforståelser og mangel på kunnskap om den andre part som gjør at samarbeidet blir komplisert.

Hun ønsker å bedre psykisk helse for innvandrerkvinner, spesielt blant somaliske kvinner da dette er en gruppe som ofte ikke benytter seg av tilbudene innen psykisk helse. Gjennom bedre kommunikasjon og relasjon mellom foreldre og barn fra ulike generasjoner vil hun øke forståelsen for hverandre.

Kontakt: faisawarsame2111@gmail.com / tlf.40062129