AKTIVITETSHUSET K1

Aktivitetshuset K1 (også bare kalt «K1») er en

åpen møteplass for beboere i nabolaget på Tøyen.

 

Hovedmålet for huset er at det skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen

på Tøyen, der tilbud til barn og unge har en

særlig prioritet. 

 

Aktivitetene skal fremme folkehelse og

virker forebyggende.

Aktivitetshuset skal bidra til at Tøyen blir et

mer inkluderende nabolag med et godt

samhold og engasjement blant befolkningen.

 

Konseptet om sambruk og samskapning står sentralt og ligger som en grunnforutsetning for all virksomhet i huset.

Aktivitetshuset K1 har vokst fram som et ønske

fra befolkningen, lokale politikere og bydelens tjenester og blitt realisert gjennom «Områdeløftet» på Tøyen.

 

Områdeløftet er en flerårig statlig og kommunal satsning som skal bidra til at Tøyen oppleves som

et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning

som ønsker å bli boende.

 

Oslo kommune – Bydel Gamle Oslo står ansvarlige for driften av aktivitetshuset.

 

Huset har en liten stab som sørger for daglig drift, informasjon, utlån av lokaler og innehar

en koordinerende rolle for husets innhold og tilbud.

Aktivitetene som fyller huset leveres blant annet av:

  • Lokale lag, foreninger, organisasjoner og frivillighet

  • Sosiale entreprenører og beboer – / nabolagsinitiativer

  • Tiltak, tjenester og områdeløftprosjekter forankret i bydelens tjenestelinje 

  • Private, kommersielle og eksterne aktører 

  • Gjester og besøkende fra fjern og nær

Huset har både «faste beboere» som har kontorplass og/eller driver et fast aktivitetstilbud

og aktører som låner lokaler på fortløpende basis.

 

Se fanen «LÅNE ROM» for oversikt over de ulike rommene som er til utlån, leiebetingelser og priser.

 

K1-staben tar gladelig i mot alle initiativer som bygger opp under de overordnede målene for Områdeløftet og Aktivitetshuset K1.

HVA FINNER DU I AKTIVITETSHUSET K1?

U.etg: «K1-klubben» – åpen fritidsklubb for nærmiljøets unge, lagerrom for huset og Tøyen frivilligsentrals utlånsbod (med utstyr som scene, lydanlegg, telt, bord, benker mm.)

1.etg: «Tøyenhjørnet» - Tøyen Unlimiteds nabolagsinkubator, kontorer, grupperom og «Parken» (storsal med scene)

2.etg: 3 store aktivitetsrom for fysisk utfoldelse: «Durdur», «Astronauten» og «Munch», konferanse- og kursrommet «Jason», møte- og håndverksrommet «Husmann», kontorer og sosiale soner

3. etg: Kontorplasser og møterom